The Voice – Season 14

THE VOICE -- "Battle Rounds" -- Pictured: Blake Shelton -- (Photo by: Trae Patton/NBC)

Written by Kelly Brickey
The Voice – Season 14
THE VOICE -- "Battle Rounds" -- Pictured: Blake Shelton -- (Photo by: Trae Patton/NBC)